LOGO

3

ЕКМТ/СЕМТ-РАЗРЕШИТЕЛНИ

Присъединяването на България към ЕС през 2007 г. даде възможност на българските превозвачи да извършват превози в европейското икономическо пространство под покритието единствено на универсалния за страните-членки Лиценз на Общността.

Породилата се в следствие на облекчения достъп до огромния европейски пазар на транспортни услуги еуфория бе краткотрайна, като с настъпването и задълбочаването на световната икономическа криза, се възроди интересът към превози извън ЕС  - най-вече до и от Турция, Русия, Близкия и Среден Изток. По-слабата конкуренция, високите навла и по-ниската себестойност на превозите насочиха превозвачите към тези алтернативни на вътрешните за ЕС релации, което доведе до засилване на интереса към СЕМТ-разрешителните (познати под названието „СЕМТ”-ове”)  през последните 3 години.

За съжаление обаче, поради различни причини, както политически, така и административни, от страна на отговорните институции в България бе направено твърде малко, за да бъде българският превозвач информиран дори по основни въпроси, свързани със спецификите, използването и отчитането на СЕМТ-разрешителните.
 
Процедурите по кандидатстване и разпределение на разрешителните са неясни и твърде апокрифни, тъй като ежегодно издаваната от министъра на транспорта заповед неизменно е фрагментарна и делегира основните правомощия на орган (работна група), чиито решения и актове никога не са получавали публичност.

Същевременно основният документ, регламентиращ материята, а именно Ръководството за използване на многостранните ЕКМТ-разрешителни, издавано от Международния транспортен форум (бивша Европейска конференция на министрите по транспорта), не е превеждан или издаван в актуалните му редакции още от 2005 г., когато разрешителните се използваха с автомобили  „зелени” автомобили („ЕВРО 1”), „по-зелени и сигурни” автомобили( „ЕВРО 2”) и „ЕВРО 3 сигурни” автомобили. За сравнение днес посредством първите две категории автомобили не може да се кандидатства за разрешителни, а от 1 януари 2014 г. се очаква въвеждане на категория „ЕВРО 6” в системата, като съответно ще отпаднат „ЕВРО 3 сигурните” автомобили.

Не на последно място, както действията на администрацията, така и на повечето ангажирани с превози под покритието на СЕМТ-разрешителни лица, са твърде противоречиви, така че публикуването на анализ на основните въпроси, свързани с разрешителните, би било полезно за повечето от тях.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МНОГОСТРАННИТЕ ЕКМТ/СЕМТ - РАЗРЕШИТЕЛНИ/2009.
Заповед № РД-08-678/14.11.2012 г. от относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ-разрешителните за 2013 г.

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


-    За многостранната ЕКМТ квота
-    Държави, участващи в системата от разрешителни
-    Печати
-    Повтарящи се превози
-    Сертификати за влекач и (полу)ремарке
-    Разрешителни в превозното средство
-    Преводи на ЕКМТ-сертификати
-    Тълкуване на чл. 3.16 от Австрия, Гърция и Италия
-    Едно  „годишно” или 12 „месечни” разрешителни?

 

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА EKMT/СЕМТ-РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ В БЪЛГАРИЯ


-    Базова квота и краен брой разрешителни
-    Допускане до разпределение и методика
-    Преразпределение
-    Валидности

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

За многостранната ЕКМТ квота.

От учредяването си през 1953 г. Европейската конференция на министрите по транспорта (ЕКМТ) подпомага международния сухопътен транспорт и интегрирането на засегнатите пазари.
Многостранната й квота от транспортни разрешителни е въведена на 1 януари 1974 г., като желанието на Съвета на министрите е да бъде направена практическа стъпка за постепенната либерализация на товарния автомобилен транспорт, което може да бъде постигнато единствено чрез общи усилия на страните-членки за хармонизиране на условията за конкуренция както между автомобилните превозвачи, така и между различните видове транспорт.
С въвеждането на стандарти относно шума и вредните емисии за „зелените” автомобили и още по-строгите критерии не само за замърсяването на околната среда, но и относно безопасността, първо за „по-зелените и сигурни” автомобили, а после и за „ЕВРО 3 сигурните”, „ЕВРО 4 сигурните” и „ЕВРО 5 сигурните” автомобили, многостранната квота насърчава използването на екологични и сигурни превозни средства, като по такъв начин спомага за осигуряване на постоянна мобилност.

Държави, участващи в системата от разрешителни.

Към момента държавите-членки на ЕКМТ са 43 на брой: Албания, Армения, Австрия, Азърбейджан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Молдова, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Черна гора, Чехия, Швейцария, Швеция.

Печати.

Задължително ли е, при извършване на превоз между страни-членки на ЕКМТ, в бордовия дневник да фигурира печат, поставен от митническите власти в страната на товарене?

Съгласно разпоредбите на ЕКМТ, изложени в Ръководството, Глава 5, чл. 5.9 и 5.11, печатът може да фигурира в бордовия дневник, но това не е задължително изискване:

5.9.   Компетентните контролни органи не могат да изискват бордовият дневник да бъде подпечатван във всяка транзитирана страна, но те самите могат да полагат печат върху него след всяка проверка. Титулярът на ЕКМТ/СЕМТ-разрешителното не е длъжен да има печат от всяка транзитирана от него страна в бодовия дневник.
5.11. Разрешителното, бордовият дневник и съответният сертификат за „ЕВРО 3    сигурен”, „ЕВРО 4 сигурен” или „ЕВРО 5 сигурен” автомобил трябва да се съхраняват в превозното средство и следва да се представят за контрол на компетентните контролни служители при всяко поискване. Същите контролни органи имат право (но не и задължение – бел. А.В.) да подпечатват дневника.

Ръководството не съдържа изрични изисквания относно печатите от митническите или други власти на страната, която се транзитира или в която се товари или разтоварва.

По тази причина се приема, че печатите върху страниците на бордовия дневник не са задължително изискване.

Повтарящи се превози.

Има случаи, когато при осъществяване на трети поред двустранен превоз, включващ страната на регистрация, при пресичане на граничните пунктове на страна-членка на ЕКМТ, различна от страната на регистрация, контролните органи налагат наказание или официално предупреждение за неправилна употреба на ЕКМТ-разрешителното, на основание тълкуване на формулировката „само повтарящи се превози”.
Съгласно разпоредбите на ЕКМТ, дадени в Ръководството, няма пряка забрана за извършване на повтарящи се превози, и то между две страни-членки, в случай че превозното средство е регистрирано в една от тях. Същевременно чл.6.6  от Глава 6 „Валидност и отнемане на разрешителните” гласи:

6.6.  Издаващите власти отнемат разрешителните в случай на сериозни или повторни нарушения или в случай на неефективно използване или използване само на повтарящи се транспортни операции.

По тази причина се приема, че компетентните власти в страната по регистрация са тези, които решават дали разрешителните са били използвали неефективно или  само за повтарящи се превози.
С оглед на гореизложеното, както и с оглед чл. 3.16 от Ръководството, отново правомощие само на националните власти е да решават дали да отнемат и преразпределят разрешителното на друг превозвач на основание националните критерии за разпределение на разрешителните.

Сертификати за влекач и (полу)ремарке.  

Изисква ли се  (полу)ремаркето да бъде минимум същата (или естествено по-висока) екокатегория от тази на влекача, тъй като се случва контролни органи да изискват например сертификат „ЕВРО 4” и за (полу)ремаркето?

Както е постановено в Ръководството, глава. 9 „Схема „ЕВРО 3 сигурен” автомобил, глава.10 „Схема „ЕВРО 4 сигурен” автомобил” и глава 11 Схема „ЕВРО 5 сигурен” автомобил”:

„Минималните изисквания за сигурност трябва да се спазват както за моторните превозни средства, така  и  за техните ремаркета/полуремаркета. Затова при пускане в движение и по време на задължителните технически прегледи, за ремаркетата/полуремаркетата трябва да се попълва отделен сертификат”

Тези сертификати обаче касаят само изискванията за безопасност и са приложими за всяка от трите горепосочени категории, но не включват атестация относно вредните емисии, тъй като ремаркетата и полуремаркетата не са моторни превозни средства и не могат да бъдат сертифицирани относно вредните емисии. Така че изискването категоризацията на ремаркето/полуремаркето да съвпада с категоризацията  за вредните емисии (ЕВРО стандартите) на влекача не е предвидена в Ръководството и налаганите на това основание санкции са неправомерни.

Разрешителни в превозното средство.

Понякога контролни органи на страните-членки изискват превозното средство, влязло на територията на странта посредством ЕКМТ/СЕМТ-разрешително, да представи същото разрешително и при напускане (независимо дали натоварено или празно) на държавата. Налице са няколко случая, когато шофьори са глобявани, тъй като макар и ненатоварени, превозните средства, управлявани от тях напускат страната без ЕКМТ/СЕМТ-разрешително на борда?
Съгласно разпоредбите на ЕКМТ, дадени в Ръководството, Глава 4 „Използване на ЕКМТ/СЕМТ-разрешителните”:

4.1.   Всяко разрешително може да бъде използвано само с едно превозно средство. То трябва да се намира в кабината на превозното средство от момента на товарене до разтоварването, когато се извършва превоз на стоки, и през цялото време, когато се извършва празен курс, предшестващ или последващ превоз на стоки.

и глава 3 „Превози, нуждаещи се от разрешителни”:

3.6.  EKMT/СЕМТ-разрешителните се издават от компетентните национални власти на транспортни предприятия, лицензирани като такива съобразно критериите на съответната страна-членка по регистрация. Издаваните разрешителни не се индивидуализират посредством вписване в тях на регистрационен номер на превозно средство и са придружавани от бордови дневник.

Извършването на курс с товар под покритието на ЕКМТ/СЕМТ-разрешително не предполага последващият или предхождащият превоза празен курс също да е осъществен чрез ЕКМТ/СЕМТ-разрешително. Същевременно транспортната компания може да използва едно и също разрешително с различни свои превозни средства, което предполага по-голяма гъвкавост и конкурентноспособност на пазара.
Трябва да се отбележи, че превоз (независимо дали „празен” или пълен”) между две страни-членки може да бъде регламентиран от разпоредби на двустранно споразумение между двете страни, и да не бъде предмет на регулация от разпоредбите, засягащи многостранните ЕКМТ/СЕМТ- разрешителни, т.е. да се извършва посредством двустранни (билатерални) разрешителни.
Т.е. разрешителното трябва да е на борда на превозното средство по време на целия превоз, както когато се превозва товар, така и при празния курс, но само в случай когато празният и пълният курс са свързани части от една транспортна операция (т.е превозното средство пътува празно към товарен адрес или напуска празно територията на страната след разтоварване) и съответната част от транспортната операция (предшестващ или последващ празен курс) не се извършва под покритието на друг тип разрешително (например двустранно).

Преводи на ЕКМТ-сертификати.

Съгласно разпоредбите на ЕКМТ, изложени в Ръководството, сертификатите, намиращи се на борда на автомобила трябва да бъдат попълнени на един от четирите езика: езика на страната регистрация, френски, английски или немски език и да бъдат придружавани от превод на поне два от останалите езици.
Преводът може да бъде и само под формата на съответстваща празна бланка, която не се изисква да бъде попълнена, подпечатана или заверена по някакъв друг начин (тъй като се използва единствено за справка относно наименованията на графите и полетата от контролния орган – бел. А.В.)

Тълкуване на чл. 3.16 от Австрия, Гърция и Италия.  

Австрия, Гърция и Италия потвърждават, че ще приемат първата хипотеза (по-долу) за съответстваща на чл.3.16, докато обаче втората хипотеза ще се счита за нарушение, което ще бъде санкционирано.

Хипотеза № 1.
Автомобил с украинска регистрация товари в Украйна и разтоварва в България (първи „пълен” курс), след което пътува празен от България за Италия, товари в Италия и се връща в Украйна.

Хипотеза № 2
Автомобил с украинска регистрация извършва празен курс от Украйна до България, товари в България и влиза натоварен в Италия (първи „пълен” курс), след което товари в Италия и се връща обратно в Украйна.

Забележка: Секретариатът на ЕКМТ потвърди, че тълкуването на Италия, Гърция и Австрия, относно първия „пълен” курс не съответства на Решение на министрите от 2005 г. и правната интерпретация на чл.3.16.

Едно „годишно” или 12 „месечни” разрешителни?

При подаване на заявление за  участие в разпределението много превозвачи допускат грешката да заявят само годишни разрешителни, като така сами се лишават от предимствата на краткосрочните (месечни) разрешителни. Какви са те:

 • Позволяват по-голяма пазарна гъвкавост, тъй като могат да бъдат „задействани” (т.е. заплатени и взети от ИА „Автомобилна администрация”) в удобен за превозвача момент, когато е осигурена заетост на автомобилите, макар и краткосрочна.
 • Месечните ЕКМТ/СЕМТ-разрешителни не могат да бъдат обявени за невалидни и отнети на основание чл.32, ал.12, т.5 от Наредба № 11 (поради т.нар. „неефективно използване”) тъй като не подлежат на отчет именно поради краткия им срок на валидност.
 • Тъй като санкцията на чл.32, ал.12, т.5 от Наредба № 11 е неприложима спрямо тях, то превозвачът  не рискува и да бъде изключен от разпределението за следващите две години на основание чл.32, ал.5, т.1

С оглед очевидните предимства на месечните разрешителни ( и един единствен недостатък: те не могат да бъдат с австрийска валидност), както и тенденциите в разпределението им през последните години, оптимално за всеки превозвач решение би било поне 50% от необходимите разрешителни да бъдат заявени като месечни. Естествено при спазване на съотношението  едно годишно разрешително= 12 месечни. Така какндидатстващия си осигурява минимум 30% от предоставените му разрешителни да бъдат месечни.
Заявяването само на годишни разрешителни би било „в услуга” на много от останалите участници в разпределението, но повярвайте – не и на самия превозвач.


РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА EKMT/СЕМТ-РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Базова квота и краен брой разрешителни

Базовата квота е крайно число, което ЕКМТ определя ежегодно за всяка от страните-членки. Всяка година ЕКМТ задава към националните органи и:

 • принципи и коефициенти за изчисляване на крайния брой разрешителни и за разпределянето им по категории кандидатстващи автомобили („ЕВРО 3”, „ЕВРО 4” и „ЕВРО 5”);
 • какъв процент от годишните разрешителни могат да бъдат трансформирани в месечни;
 • броя на валидностите и съответно забраните;

Така крайният брой разрешителни се определя, като спрямо базовата квота се прилагат принципите за изчисляване на квотата за определената страна-членка.

Пример:

 • Базовата квота за България е например 100.
 • ЕКМТ задава граници, в рамките на който базовата квота трябва да бъде разделена за основните категории автомобили (през последните години това са „ЕВРО 3” и „ЕВРО 5”, като в качеството си на „междинна” категория, автомобилите от категория „ЕВРО 4” се причисляват към ЕВРО 3 или ЕВРО 5). Тези граници са например: за „ЕВРО 3 сигурни” автомобили могат да бъдат определени максимум 40% от базовата квота, т.е. минимум 60% трябва да бъдат определени за „ЕВРО 5 сигурни автомобили.
 • В така зададените граници работната група решава какъв процент от базовата квота ще бъде за категория „ЕВРО 3” и „ЕВРО 5”. При това се вземат предвид и коефициентите за изчисляване на крайния брой разрешителни, който са зададени от ЕКМТ и по правило (тъй като се толерира екологичния и безопасен транспорт) коефициентът за „ЕВРО 5” (например Х) е по-голям от този за „ЕВРО 3” (например Y).

Така основното решение на работната група е:  

 • дали при X>Y да компенсира по-ниския коефициент при ЕВРО-3” като определи за тази категория максималните 40% от базовата квота, което обаче ще доведе до намаляване на общия брой разрешителни („ЕВРО 3” +  „ЕВРО 5”),  т.е. до последния момент ( януари 2014 г., когато категория „ЕВРО 3” ще отпадне от разпределението) да толерира превозвачи със стар и амортизиран автопарк. При тази хипотеза крайният брой разрешителни ще бъде изчислен както следва:

а) 40.Х=ЕКМТ/СЕМТ-разрешителни за „ЕВРО-3” автомобили

б) 60.Y= ЕКМТ/СЕМТ-разрешителни за „ЕВРО-5” автомобили

 • или да определи за „ЕВРО 3” минимален процент от базовата квота, например 20%, което при X>Y ще доведе до увеличаване на общия брой разрешителни („ЕВРО 3” +  „ЕВРО 5”) и ще  бъдат толериран превозвачи инвестиращи в нови автомобили и съответно отпадането на „ЕВРО 3” от разпределението ще бъде осъществено плавно чрез постепенно намаляване на броя разрешителни (нещо което не е направено 2013 г. поради редица съображения). При тази хипотеза крайният брой разрешителни ще бъде изчислен както следва:

а) 20.Х=ЕКМТ/СЕМТ-разрешителни за „ЕВРО-3” автомобили
б) 80.Y= ЕКМТ/СЕМТ-разрешителни за „ЕВРО-5” автомобили

Допускане до разпределение и методика

Неизменна процедура (считано от 2006 г.), регламентирана през последните години в Заповедта  относно разпределението на ЕКМТ/СЕМТ-разрешителните, е тази, съгласно която на работна група, включваща представители на две определени браншови организации, са делегирани следните правомощия:

 • да разглежда подадените заявления за участие в разпределението и да изготвя списък на превозвачите, които се допускат до разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните
 • да изработва и представя за утвърждаване от заместник-министъра на транспорта, предложение за методика за разпределението  на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните между допуснатите превозвачи
 • да представя (на министъра на транспорта) за утвърждаване предложение за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните.

През последните седем години нито методиката, нито мотивите за изготвянето са били публикувани.
Публикуват се единствено заповедта относно разпределелението и самото разпределение на ЕМТ/СЕМТ-разрешителните.

Нито на недопуснатите до разпределението превозвачи, нито на тези, на които участващите автомобили не са били одобрявани, е предоставена инфомация на какво основание и с какви мотиви са взети такива решения.

Като резултат разпределението на разрешителните се извършва без яснота за това как и защо:
А) се трансформира базовата квота в краен брой разрешителни за съответните категории автомобили (виж 

БАЗОВА КВОТА И КРАЕН БРОЙ РАЗРЕШИТЕЛНИ )
Б) до разпределение се допускат или не се допускат съответни превозвачи
В) до участие в разпределението се допускат или не се допускат определени автомобили
Г) се формират коефициентите на допускане, на предварително разпределение и на крайно разпределение.
Д) се разпределят месечните разрешителни
Е) се разпределят валидностите (Австрия, Италия, Гърция, Русия и забраните за Унгария).
Ж) се извършват допълнителното разпределение и преразпределенията през годината

Преразпределение

Съгласно издаваната всяка година от страна на министъра на транспорта заповед относно разпределение на ЕКМТ/СЕМТ-разрешителните, а и в изпълнение на изискванията, зададени от ЕКМТ, всеки превозвач, използващ ЕКМТ/СЕМТ-разрешителни е длъжен:  

„Да изготвя за всеки месец от годината справка-отчет за годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни по образец съгласно Приложение № 2 за извършените превози, като прилага за всеки превоз, описан в бордовия дневник, в хронологичен ред копията от съответните страници на бордовия дневник и съответните международни товарителници (CMR).”

Същевременно:

„Превозвачът представя отчет по образец съгласно Приложение №3 за използването на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за всяко тримесечие на годината в срок до 20-то число на месеца, следващ съответното тримесечие”.

Така всяка календарна година превозвачите, използващи ЕКМТ/СЕМТ-разрешителни представят пред ИА „Автомобилна администрация” отчети в срок, както следва:

 • до 20 април
 • до 20 юли
 • до 20 октомври
 • за последното тримесечие на годината (периода 1 октомври – 31 декември) практически отчет не се подава, тъй като към датата, на която дефинитивно отчетът трябва да се подаде (през януари на следващата година), разрешителното е с вече изтекла валидност и не може да бъде отнето на основание неефективното му ползване.

За разлика от отчетите за последния период обаче, при останалите три случая подаваните отчети се разглеждат от ИА „Автомобилна администраия” и в случай на неизпълнение на критериите за ефективно използване, тези разрешителни, който са използвани нефективно, на основание чл.32, ал.12, т.5 от Наредба № 11, се обявяват за невалидни и следва да се върнат в ИА „Автомобилна администрация”.

Така върнатите разрешителни се преразпределят между превозвачи, подали молби за това.
В рамките на календарната година се извършват едно допълнително разпределение и 3  преразпределения:

 • Януари – февруари: на разрешителни, валидни за настоящата година, които не са взети (платени)  от превозвачите след основното разпределение в срок, определен със Заповедта.
 • След 20 април - на разрешителни, върнати или отнети след подаване на отчетите за периода януари – март.
 • След 20 юли - на разрешителни, върнати или отнети след подаване на отчетите за периода април-юни.
 • След 20 октомври – на разрешителни, върнати или отнети  след подаване на отчетите за периода юли-септември

За разлика от основното разпределение на разрешителните, което се публикува на страницата на ИА „Автомобилна администрация”, макар и в съкратен вид (без разпределението на валидностите), нито допълнителното разпределение, нито някое от преразпределенията някога е било публикувано или по каквто и да е начин е добивало публичност.

Валидности

Определен брой от всички предоставени на една страна-членка ЕКМТ/СЕМТ-разрешителни се характеризират с т.нар. валидности.
Валидностите биват 3 вида – австрийска, италианска, гръцка.

 Определен брой разрешителни са със забрани

 • за товарене в Унгария (т.нар. „унгарска забрана”).
 • за товарене в Русия (т.нар. „руска забрана”).

Валидността дава право да се товари от територията на страната, за която разрешителното е валидно. Т.е. ЕКМТ/СЕМТ-разрешително с италианска валидност дава възможност да се товари в Италия, такова с австрийска валидност – в Австрия и т.н.

Валидността(или забраната) на разрешителното се означава чрез поставянето на печат върху първата му страница, съответно с означения  A (Австрия), I (Италия), Gr (Гърция), R (Русия), H (Унгария).

Валидностите са естествено значително по-малко на брой от общия брой на разрешителните.

Разпределението на валидностите никога не е публикувано в таблицата с разпределенията на разрешителните за съответната година.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: